جزوات

استاتیک
مقاومت مصالح
محوطه سازی
آیین نامه ساختمانی
هندسه ترسیمی
درک و بیان معماری1و2
فن آوری نوین ساختمان
محاسبات ساختمان بتنی
محاسبات ساختمان فلزی
تنظیم شرایط محیطی
عناصر و جزئیات ساختمان
آشنایی با معماری جهان
آشنایی با معماری اسلامی
هندسه ترسیمی
سیالات
مهندسی آب و فاضلاب
اقتصاد مهندسی
تعمیر و نگهداری ساختمان
زمین شناسی
رسم فنی
کاربرد کامپیوتر در ساختمان
تکنولوژی کارگاه و قالبندی
طراحی معماری 1 و2
روستا1و2
طراحی فنی ساختمان
پرسپکتیو
تاسیسات مکانیکی
تاسیسات برقی
کاربرد رایانه در نقشه کشی
مقررات ملی ساختمان
نقشه کشی ساختمان
اجرای سازه های بتنی
کارآفرینی
تجهیز کارگاه
آزمایشگاه مکانیک خاک
روش اجرای ساختمان
جدول اشتال
ایمنی کارگاه
مکانیک خاک
مصالح بنایی
متره و برآورد
فیزیک مکانیک
تحلیل مقدماتی سازه