شبیه سازی جریان چگال در مقاطع مختلف از کانال محدود سینوسی با در نظر گرفتن مدلهای مختلف آشفتگی با استفاده از نرم افزار FLUENT

0 Review(s)
in stock

2500 تومان