بررسی پارامترهای پرش هیدرولیکی جریان چگال تحت شیب مثبت و منفی با تغییرات چگالی و اعداد فرود بوسیله نرم افزار FLUENT

0 Review(s)
in stock

2500 تومان