شبیه سازی عددی رفتار جریان چگال در کانال شیب دار با در نظر گرفتن مدلهای مختلف آشفتگی با استفاده از نرم افزار FLUENT

0 Review(s)
in stock

2500 تومان