تخمین میزان کل کاتیونها ،مقدارسدیم ونسبت جذب سدیم با استفاده از مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی در ایستگاه هیدرومتری چمریز واقع بر رودخانه کُر

0 Review(s)
in stock

2500 تومان