مدلسازی عددی جریان دو فازی تحت شکست ناگهانی شیب بستر در کانال سینوسی

0 Review(s)
in stock

2500 تومان